Priser

Vår målsetting er å utføre et godt juridisk arbeid, hvor pris og resultat skal stå i rimelig forhold. 

For en del oppdrag vil det være naturlig å basere salæret utelukkende på beregning av medgått tid. Timesatsen vil kunne variere ut i fra oppdragets art og vanskelighetsgrad, samt de verdier saken gjelder. 

For de typer oppdrag hvor det ikke er mulig å operere med en fast sats- timepris- vil salæret bero på en skjønnsmessig vurdering der salæret skal stå i rimelig forhold til oppdraget og det arbeid som er utført.

 

FRI RETTSHJELP ELLER RETTSHJELPSDEKNING

Fri rettshjelp er et rettshjelpstilbud som finansieres av det offentlige for å gi personer nødvendig juridisk bistand.

Fri rettshjelp ytes i visse typer saker som er ansett spesielt viktige for folks velferd.

I enkelte typer saker har man krav på fri rettshjelp uavhengig av inntekt og formue, men i mange tilfeller er søkerens økonomiske situasjon avgjørende for om vedkommende har krav på fri rettshjelp. 

Se vilkår for Fri retthjelp på: https://www.advokatforeningen.no/radgivning/advokatregnskapet/fri-rettshjelp/

 

RETTSHJELPSDEKNING

De aller fleste privatpersoner har ulike former for forsikring, for eksempel forsikring på innbo, hus, leilighet eller hytte. De fleste slike forsikringer inneholder også en rettshjelpforsikring. Det vil si at forsikringene i mange tilfeller dekker utgifter til advokat når det oppstår tvister 

Se vilkår i dine forsikringsdokumenter, eller ta kontakt så kan vi sjekke hva forsikringene din dekker.